Loading...

ฐานข้อมูลทุนอุดหนุนการวิจัย

เมนูย่อย

การวิจัยและพัฒนารูปแบบการประเมินคุณภาพบัณฑิตสาขาครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ ในกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาเน้นการผลิตบัณฑิตและพัฒนาสังคม - โดย นางศิริดา บุรชาติ

26 ส.ค. 57 13:00:46 | อ่าน 2,224 ครั้ง

ชื่อโครงการวิจัย     : การวิจัยและพัฒนารูปแบบการประเมินคุณภาพบัณฑิตสาขาครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ ในกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาเน้นการผลิตบัณฑิต
                            และพัฒนาสังคม 
ชื่อผู้วิจัย               : นางศิริดา บุรชาติ
หน่วยงาน               : -
สถานภาพโครงการ : กำลังดำเนินการวิจัย

2224

อ่าน

เมนูด่วน
ปิด

อิเล็กทรอนิกส์เมล์

AQA

ค้นหาภายนอก

แฟนเพจ

วิดีทัศน์