Loading...

ฐานข้อมูลทุนอุดหนุนการวิจัย

เมนูย่อย

การวิจัยและพัฒนามาตรฐานและตัวบ่งชี้สำหรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ของสถานศึกษาที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ ประเภทสถานศึกษาทางเลือกและสถานศึกษาที่มีหลักสูตรสถานศึกษาเฉพาะ - โดย นางสาวสุนิสา ชื่นเจริญสุขและคณะ

26 ส.ค. 57 13:02:22 | อ่าน 2,912 ครั้ง

ชื่อโครงการวิจัย     : การวิจัยและพัฒนามาตรฐานและตัวบ่งชี้สำหรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ของสถานศึกษาที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ
                            ประเภทสถานศึกษาทางเลือกและสถานศึกษาที่มีหลักสูตรสถานศึกษาเฉพาะ    
ชื่อผู้วิจัย               : นางสาวสุนิสา ชื่นเจริญสุขและคณะ
หน่วยงาน               : -
สถานภาพโครงการ : ดำเนินการวิจัยแล้วเสร็จ

2912

อ่าน

เรื่อง ดาวน์โหลด แจ้งไฟล์เสีย
วันที่ 26 สิงหาคม 2557
1542 ครั้ง
ขนาด 60 KB
เมนูด่วน
ปิด

อิเล็กทรอนิกส์เมล์

AQA

ค้นหาภายนอก

แฟนเพจ

วิดีทัศน์