Loading...

ถาม-ตอบ

ผู้ประเมินควรเน้นความเป็น "กัลยาณมิตรประเมิน"

ก่อนการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม (Site Visit) คณะผู้ประเมินสามารถขอข้อมูล หรือเก็บข้อมูลบางส่วนได้ แต่ต้องเน้นเรื่องการดำเนินการที่ไม่เป็นการรบกวนสถานศึกษา

ในการประเมินคุณภาพภายนอก ควรดูความสอดคล้องทั้ง 3 มาตรฐาน เช่น การบริหารจัดการได้ผลประเมินระดับดีมาก แต่ผลการประเมินด้านผู้เรียนอยู่ในระดับพอใช้ หากเป็นแบบนี้ต้องพิจารณาว่าเกิดจากสาเหตุใด ทำไมผลการประเมินจึงไม่สอดคล้องกัน

สามารถทำได้ แต่ในการจัดทำเล่มรายงานการประเมินจะทำแยกเป็นสองเล่ม คือ รายงานการประเมิน SAR และ รายงานการประเมินจากการตรวจเยี่ยม (Site Visit)

จุดเน้น หมายถึง ประเด็นที่ชี้ให้เห็นความหนักแน่น หรือให้ความสำคัญ เช่น โรงเรียนเน้นเรื่องความประหยัด โรงเรียนวิถีพุทธ โรงเรียนสีขาว โรงเรียนวิทยาศาสตร์ ฯลฯ หากไม่ปรากฎใน SAR ให้พิจารณาจาก วิสัยทัศน์ อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ หรือคำนิยมของสถานศึกษา เป็นต้น

ในการประเมิน SAR คณะผู้ประเมินต้องไม่ขอเอกสารหรือข้อมูลเพิ่มเติมจากสถานศึกษา ต้องประเมินตามข้อมูลที่ปรากฎใน SAR และข้อมูลเพิ่มเติมที่ส่งมาพร้อมกับ SAR เท่านั้น

ข้อมูลทั้งหมด 6 รายการ
หน้า 1 จากทั้งหมด 1
  • 1
ไปที่หน้า :
เมนูด่วน
ปิด

อิเล็กทรอนิกส์เมล์

AQA

ค้นหาภายนอก

แฟนเพจ

วิดีทัศน์