คณะกรรมการ สมศ.

รองศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ชิตพงศ์
รองศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ชิตพงศ์
Associate Professor Dr.Prasert Chitpong
รักษาการประธานกรรมการบริหาร
และ ประธานกรรมการพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักรพันธ์ พรนิมิตร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักรพันธ์ พรนิมิตร
Assistant Professor Dr.Chakkrapan Pornnimit
ประธานกรรมการพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนาฤทธิ์ เศรษฐกุล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนาฤทธิ์ เศรษฐกุล
Assistant Professor Dr.Panarit Sethakul
กรรมการ
ประธานกรรมการพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพการศึกษาด้านการอาชีวศึกษา
นายการุณ สกุลประดิษฐ์
นายการุณ สกุลประดิษฐ์
Mr.Karun Sakulpradit
กรรมการ
(ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ)
นางเพ็ชรากรณ์ วัชรพล สนิทวงศ์ ณ อยุธยา
นางเพ็ชรากรณ์ วัชรพล สนิทวงศ์ ณ อยุธยา
Mrs. Pecharakorn Vacharaphol
กรรมการ
นายเลอศักดิ์ จุลเทศ
นายเลอศักดิ์ จุลเทศ
Mr.Lersuk Chuladesa
กรรมการ
นางวัลลิยา ปังศรีวงศ์
นางวัลลิยา ปังศรีวงศ์
Mrs.Waliya Pangsriwongse
กรรมการ
ดร.สมบัติ สุวรรณพิทักษ์
ดร.สมบัติ สุวรรณพิทักษ์
Dr.Sombat Suwanpitak
กรรมการ
นายอรรถพล ใหญ่สว่าง
นายอรรถพล ใหญ่สว่าง
Mr.Athapol Yaisawang
กรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร.ณมน จีรังสุวรรณ
รองศาสตราจารย์ ดร.ณมน จีรังสุวรรณ
Associate Professor Dr. Namon Jeerungsuwan
กรรมการและเลขานุการ
(ผู้อำนวยการ)

5

ก.ย.

57

23826

อ่าน

 


สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) มีการบริหารงานโดยคณะกรรมการบริหาร ซึ่งเป็นคณะบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อโดยคณะกรรมการสรรหาซึ่งคณะกรรมการ สรรหานี้ได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการคัดเลือก อันประกอบด้วย ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เลขาธิการสภาการศึกษา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ


ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2543 ให้มี "คณะกรรมการบริหารสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา” ประกอบด้วย
 

  1. ประธานกรรมการ ซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งมาจากการสรรหาซึ่งมีความรู้ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ทางด้านการบริหาร มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ หรือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและไม่เป็นข้าราชการที่มีตำแหน่ง หรือเงินเดือนประจำ
  2. กรรมการโดยตำแหน่ง จำนวนสี่คน ได้แก่ ปลัดกระทรวงการศึกษา ประธานกรรมการพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประธานกรรมการพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพการศึกษาด้านการอาชีวศึกษา และประธานกรรมการพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา
  3. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวนห้าคน ซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้ซึ่งมาจากการสรรหา ซึ่งมีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ทางด้านการบริหาร มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ หรือ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งในจำนวนนี้ต้องเป็นบุคคลซึ่งมิใช่ข้าราชการที่มีตำแหน่งหรือเงินเดือน ประจำรวมอยู่ด้วยไม่น้อยกว่าสามคน ให้ผู้อำนวยการเป็นกรรมการและเลขานุการโดยตำแหน่ง โดยคณะกรรมการบริหารจะมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 4 ปี และหากพ้นจากวาระแล้วอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้แต่จะดำรงตำแหน่งติดต่อกันไม่ เกิน 2 วาระ

 

อำนาจหน้าที่คณะกรรมการบริหาร

  1. ดำเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และอำนาจหน้าที่ของสำนักงาน
  2. กำหนดนโยบายการบริหาร ให้ความเห็นชอบแผนการดำเนินงานของสำนักงาน
  3. อนุมัติแผนการเงินของสำนักงาน
  4. กำหนดมาตรการการเผยแพร่ผลการประเมินคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษา ของสถานศึกษาต่อผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องและต่อสาธารณชน
  5. ให้การรับรองผู้ประเมินภายนอก และกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และระเบียบ เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ประเมินภายนอก
  6. ควบคุมดูแลการดำเนินงานและการบริหารงานทั่วไปของสำนักงาน ตลอดจน ออกระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือข้อกำหนดเกี่ยวกับสำนักงาน
  7. กระทำการอื่นใดที่จำเป็นหรือต่อเนื่องเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของสำนักงาน

5

ก.ย.

57

23826

อ่าน

เมนูด่วน
ปิด

อิเล็กทรอนิกส์เมล์

AQA

ค้นหาภายนอก

แฟนเพจ

วิดีทัศน์