Loading...

คณะกรรมการติดตามประเมินผลการดำเนินงานและบริหารความเสี่ยง

เมนูย่อย

คณะกรรมการติดตามประเมินผลการดำเนินงานและบริหารความเสี่ยง

17 กันยายน 2561 | อ่าน 9,018 ครั้ง

 

   
  รองศาสตราจารย์ ดร.ไกรวุฒิ เกียรติโกมล  
  ประธานกรรมการ  
     
 
รองศาสตราจารย์ ดร.อวยพร เรืองตระกูล   รองศาสตราจารย์ ดร.สมคิด พรมจุ้ย
กรรมการ   กรรมการ
     
 
ผศ.วรรณี ศิริโชติ   นายนพพร สุวรรณรุจิ
กรรมการ   กรรมการ
     
     
  นายชัยยะ รักสัตย์มั่น  
  เลขานุการ  

9018

อ่าน

เมนูด่วน