Loading...
เมนูย่อย

29 พฤษภาคม 2562 | อ่าน 9,890 ครั้ง

 

       
    กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ของคณะกรรมการบริหาร สมศ.
   
    นายอรรถพล ใหญ่สว่าง    
    ประธานอนุกรรมการ    
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของคณะกรรมการ สมศ.  รักษาการผู้อำนวยการ สมศ. ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก
ดร.สมบัติ สุวรรณพิทักษ์ นางสาวขนิษฐา ตั้งวรสิทธิชัย นายเลอศักดิ์ จุลเทศ
อนุกรรมการ อนุกรรมการ อนุกรรมการ
         
 

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก ผู้แทนเจ้าหน้าที่ สมศ.
นายษมาธร พันธุมโพธิ รองศาสตราจารย์ณรงค์ ใจหาญ ดร.วรวิชช ภาสาวสุวัศ
อนุกรรมการ อนุกรรมการ อนุกรรมการ
         
 
  หัวหน้าภารกิจอำนวยการ   หัวหน้างานทรัพยากรมนุษย์  
  นางสาวชมภู เกิดคง   น.ส.ชญานิษฐ์ ดุลยเกษม  
  เลขานุการ   ผู้ช่วยเลขานุการ  

9890

อ่าน

เมนูด่วน