Loading...

การปฏิเสธความรับผิด

เมนูย่อย

การปฏิเสธความรับผิด

14 กันยายน 2561 | อ่าน 4,438 ครั้ง

การปฏิเสธความรับผิด

จัดทำเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2556

ภายใต้ขอบเขตที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย, เนื้อหาในเว็บไซต์ถูกแสดง "ตามสภาพที่เป็น" โดยไม่มีการรับประกันใดๆ ที่แสดงโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยายโดยสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาโดยปฏิเสธความรับผิดทั้งมวลสำหรับการรับประกันทั้งที่แสดงโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยาย รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการรับประกันโดยปริยายในความเหมาะสมในเชิงพาณิชย์ หรือความเหมาะสมในการใช้งานเพื่อวัตถุประสงค์ที่เฉพาะเจาะจง สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาไม่รับประกันว่าการปฏิบัติการที่อยู่ในเนื้อหาจะไม่มีการหยุดชะงัก หรือปราศจากความผิดพลาด, ความผิดพลาดนั้นจะถูกแก้ไข หรือเว็บไซต์นี้หรือเซิร์ฟเวอร์จะต้องไม่มีไวรัสหรือส่วนที่เป็นอันตรายอื่นๆ สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาไม่รับประกัน หรือให้การรับรองในส่วนของการใช้หรือผลของการใช้เนื้อ หาในเว็บไซต์นี้ในแง่ของความถูกต้อง ความแม่นยำ ความน่าเชื่อถือหรืออื่นๆ ผู้ใช้บริการ (และไม่ใช่มอนเดียล) ตกลงยอมรับค่าใช้จ่ายทั้งหมดของบริการ การซ่อมแซมหรือการแก้ไขที่จำเป็น โดยข้อมูลและรายละเอียดที่มีอยู่นี้ไม่จำเป็นต้องเป็นการบรรยายที่ครบถ้วน สมบูรณ์ของข้อกำหนดทั้งหมด ข้อยกเว้น และเงื่อนไขที่บังคับต่อผลิตภัณฑ์และบริการ แต่จะมีขึ้นเพียงเพื่อให้ข้อมูลโดยทั่วไป กรุณาอ้างถึงกรมธรรม์ที่ถูกต้อง หรือสัญญาที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์หรือบริการ

 

เว็บไซต์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่นที่ไม่ได้ ดูแลโดยสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาจะไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาของเว็บไซต์เหล่านั้น ทั้งนี้ การเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ดังกล่าวมิได้ถือว่าสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาอนุมัติหรือ รับรอง เว็บไซต์หรือเนื้อหาของเว็บไซด์นั้น

4438

อ่าน

เมนูด่วน