Loading...
คุณกำลังมองหาอะไร?
ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสของหน่วยงาน

: (3) รายงานการขอซื้อขอจ้าง เอกสารสอบราคาและเอกสารประกวดราคา ตามมาตรา 9 (8) และหลักเกณฑ์ในการ พิจารณาตัดสินผลในแต่ละโครงการหรือรายการ

8 กรกฎาคม 2559 | อ่าน 2,552 ครั้ง

 

1) เอกสารสอบราคา หลักเกณฑ์ในการพิจารณาตัดสินผลในแต่ละโครงการหรือรายการ

   (เมนู จัดซื้อจัดจ้าง -> จัดซื้อจัดจ้าง)

 

(หน่วยงานที่รับผิดชอบในการจัดเก็บข้อมูล : ภารกิจอำนวยการ)