Loading...
คุณกำลังมองหาอะไร?
ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสของหน่วยงาน

: (4) ผลการจัดหาพัสดุในแต่ละโครงการหรือรายการ

8 กรกฎาคม 2559 | อ่าน 2,082 ครั้ง

 

1) ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง

    (เมนู จัดซื้อจัดจ้าง -> ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง, เมนู ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร -> จัดซื้อจัดจ้าง -> ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง)

 

 

(หน่วยงานที่รับผิดชอบในการจัดเก็บข้อมูล: ภารกิจอำนวยการ)