Loading...
คุณกำลังมองหาอะไร?
ปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ตัวชี้วัดที่ 1.1 การเปิดเผยข้อมูล : EB1(2) หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน

1 พฤษภาคม 2561 | อ่าน 2,028 ครั้ง

ข้อมูลพื้นฐานของหน่วยงานที่เป็นปัจจุบัน
1) โครงสร้างองค์กร 
    (เมนู เกี่ยวกับ สมศ. -> โครงสร้างองค์กร)

2) ภารกิจของหน่วยงาน
    (เมนู เกี่ยวกับ สมศ. -> สมศ. -> อำนาจหน้าที่)

3) ผู้บริหารหน่วยงาน
    (เมนู เกี่ยวกับ สมศ. -> สมศ. -> โครงสร้างองค์กร)

4) นโยบายและยุทธศาสต์ของหน่วยงาน
    (เมนู เกี่ยวกับ สมศ. -> สมศ. -> แผนกลยุทธ์ระยะที่ 4)

5) แผนปฏิบัติราชการประจำปี
    (เมนู ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร -> การประเมินผลการปฏิบัติราชการ -> พ.ศ.2561)
    และ การติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี
    เมนู ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร -> การประเมินผลการปฏิบัติราชการ -> พ.ศ.2561)

6) ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
    (เมนู จัดซื้อจัดจ้าง)

7) มาตรฐานหรือคู่มือการปฏิบัติงาน
    (เมนู ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร -> การขอรับบริการข้อมูลข่าวสาร)

8) มาตรฐานและขั้นตอนการให้บริการ (เฉพาะหน่วยงานที่มีภารกิจให้บริการประชาชน อนุมัติ หรืออนุญาต)
    (เมนู เกี่ยวกับ สมศ.)