Loading...
คุณกำลังมองหาอะไร?
ความก้าวหน้า
การประเมิน
คุณภาพภายนอก

การพัฒนาแอพพลิเคชันสำหรับการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา -

31 มี.ค. 64 16:28:41 | อ่าน 1,014 ครั้ง

คณะผู้วิจัย :  ผศ.ดร.เศรษฐชัย ชัยสนิท, พล.ต.ชูเกียรติ ช่วยเพชร, ผศ.ดร.พงษ์ศักดิ์ ผกามาศ, ผศ.ดร.สรายุทธ์ เศรษฐขจร, ผศ.ดร.ชัยวัฒน์ ประสงค์สร้าง,
                ผศ.ดร.รัชฎำวรรณ นิ่มนวล, ดร.สุรีวัลย์ ลิ้มพิพัฒนกุล, อาจารย์ปัณฑ์ชณิช เพ่งผล

1014

อ่าน

เรื่อง ดาวน์โหลด แจ้งไฟล์เสีย
317 ครั้ง
ขนาด 6 MB