Loading...
คุณกำลังมองหาอะไร?
ความก้าวหน้า
การประเมิน
คุณภาพภายนอก

โครงการวิจัยการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างยุทธศาสตร์การศึกษา ของจังหวัดกับระดับคุณภาพของสถานศึกษาระดับการศึกษา ขั้นพื้นฐานจากผลการประเมินเชิงพื้นที่ (Area-Based Assessment) -

31 มี.ค. 64 16:32:40 | อ่าน 861 ครั้ง

ผู้วิจัย : อาจารย์ ดร.ดวงใจ ชนะสิทธิ์ และคณะ

861

อ่าน

เรื่อง ดาวน์โหลด แจ้งไฟล์เสีย
331 ครั้ง
ขนาด 5 MB