Loading...
คุณกำลังมองหาอะไร?
คำถามที่พบบ่อย

ไม่ได้ (ดูเอกสารประกอบ)

วารสาร ระดับนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูลสากล ได้แก่ วารสารที่ปรากฏในฐานข้อมูลวารสารที่เป็นที่ยอมรับระดับนานาชาติ เช่น ฐานข้อมูล Science Citation Index (SCI) ฐานข้อมูล Ei Compendex ฐานข้อมูล INSPEC ฐานข้อมูล ScienceDirect ฐานข้อมูล PUBMED ฐานข้อมูล AGRICOLA (AGRICultural Online Access) ฐานข้อมูล ERIC (Education Database) หรือฐานข้อมูล PUBSCIENCE เป็นต้น วารสารระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลสากล ได้แก่ วารสารที่คณะบรรณาธิการ ต้องเป็นชาวต่างประเทศ อย่างน้อย 1 คน และวารสารต้องมีบทความวิจัยจากต่างประเทศลงตีพิมพ์ด้วย

วารสารระดับชาติ ได้แก่ วารสารที่ตีพิมพ์บทความจากนักวิชาการกลุ่มต่างๆ จากสถาบันต่างๆ และคณะบรรณาธิการจะต้องเป็นผู้ที่มีชื่อเสียงในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับ วารสารและบรรณาธิการจะต้องมาจากสถาบันอื่นๆ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50

อาชีพอิสระ หมายถึง อาชีพสุจริตที่บัณฑิตทำและสามารถก่อให้เกิดรายได้เพื่อเลี้ยงชีพได้

นิสิตภาคพิเศษ หมายถึง นิสิตภาคนอกเวลาราชการทุกหลักสูตรที่เปิดสอนนอกเวลาราชการ สำหรับนิสิตนานาชาตินั้น ขึ้นอยู่กับหลักสูตรที่ลงทะเบียนเรียน หากหลักสูตรนานาชาตินั้นเปิดสอนภาคนอกเวลา ก็ถือเป็นนิสิตที่ลงทะเบียนเรียนเป็นนิสิตภาคพิเศษ แต่หากหลักสูตรนั้น เปิดสอนในเวลาราชการก็ไม่ถือว่านิสิตที่ลงทะเบียนเรียนนั้น เป็นนิสิตภาคพิเศษ

หากเป็นตัวบ่งชี้เดียวกันก็สามารถใช้ได้

การให้กรอกข้อมูลค่าเป้าหมายในปีการศึกษา 2548 เพื่อนำข้อมูลดังกล่าวมาพิจารณาว่าการดำเนินงานบรรลุเป้าหมายหรือไม่ ซึ่งเป็นเกณฑ์ 1 ใน 3 ข้อในการให้คะแนนแต่ละตัวบ่งชี้ หากมหาวิทยาลัยดำเนินการได้เท่ากับหรือมากกว่าค่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ ก็จะได้ 1 คะแนนสำหรับตัวบ่งชี้นั้นๆ ทั้งนี้ค่าเป้าหมายที่ว่านั้น ต้องเป็นไปค่าเดียวกันกับค่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ในแผนการปฏิบัติราชการประจำ ปี หรือแผนยุทธศาสตร์ของสถาบัน หากเป็นกรณีตัวบ่งชี้ที่ไม่มีอยู่ในแผนฯ สถาบันสามารถกำหนดค่าเป้าหมายนั้นขึ้นมาใหม่ได้ โดยกำหนดให้มีความสมเหตุสมผล

นักศึกษาปริญญาตรีเท่านั้น

ข้อนี้ผู้ประเมินจะใช้วิธีการเชิงคุณภาพในการหาคำตอบ เช่นการสังเกตการจัดการ เรียนการสอน การสัมภาษณ์ ทั้งคณาจารย์และนักศึกษา การดูแผนการสอน เป็นต้น แล้วจึงจะใช้ดุลยพินิจเพื่อตอบคำถามการประเมิน ทั้งนี้ ผู้ประเมินจะใช้หลักการของการสุ่มตัวอย่างเพื่อให้ได้ความเป็นตัวแทนของ ประชากร ประกอบกันไปในแต่ละวิธีการเก็บข้อมูล

ในความเป็นจริง ควรประกอบด้วยข้อมูลตามมาตรฐานและตัวบ่งชี้ของ สมศ. และตัวบ่งชี้ของ สกอ. ด้วย แต่เนื่องจากมาตรฐานและตัวบ่งชี้ของ สกอ. ยังไม่ข้อสรุป ในทางปฏิบัติแล้ว SAR ที่มหาวิทยาลัยจัดทำเพื่อรับการประเมินภายนอก จะมีเพียงข้อมูลตามมาตรฐานและตัวบ่งชี้ของ สมศ. ก็ได้

59รายการ