Loading...

ปีงบประมาณ พ.ศ.2561

เมนูย่อย

ตัวชี้วัดที่ 1.3 การจัดซื้อจัดจ้าง

EB3(2) หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

1 พฤษภาคม 2561 | อ่าน 898 ครั้ง


การเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างประจำปี

1) การจัดซื้อจัดจ้าง
    (เมนู จัดซื้อจัดจ้าง -> จัดซื้อจัดจ้าง)

2) ราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง
    (เมนู จัดซื้อจัดจ้าง -> ราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง)

3) ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
    (เมนู จัดซื้อจัดจ้าง -> รายงานแผน/ผลจัดซื้อจัดจ้าง --> รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง)

898

อ่าน

เมนูด่วน
ปิด

อิเล็กทรอนิกส์เมล์

AQA

ค้นหาภายนอก

แฟนเพจ

วิดีทัศน์