Loading...

สมศ. สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน)

tg01
ภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรมทั้งหมด
call
ติดต่อ
0-2216-3955
ประกาศ
สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
สมัครงาน
สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
2019
มุ่งมั่นในการประเมิน
เพื่อยกระดับมาตรฐาน
และพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
จัดซื้อจัดจ้าง
มุ่งมั่นในการประเมิน
เพื่อยกระดับมาตรฐาน และพัฒนาคุณภาพ การศึกษา
อย่างต่อเนื่อง
Presentation
การอบรมเพื่อคัดเลือกผู้ประเมินภายนอกรอบสี่ ด้านการอาชีวศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รุ่นที่ 1 วันที่ 29 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2560 และ รุ่นที่ 2 วันที่ 6-8 ธันวาคม 2560
5 มกราคม 2561 | อ่าน 3,636 ครั้ง
สัมมนาทั้งหมด