การประชุมคณะอนุกรรมการระบบ QC100 ครั้งที่ 1/2561 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเป็นผู้ประเมินภายนอกระดับอุดมศึกษา รุ่นที่ 1 การนำเสนอผลงานวิจัยของ สมศ. การศึกษาดูงานของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช การประชุมชี้แจงความรู้ความเข้าใจการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการส่งเสริมสถานศึกษาเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับกรอบแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัตถุประสงค์พิเศษ ประเภทโรงเรียนนานาชาติ ครั้งที่ 2/2561 สมศ. ต้อนรับการศึกษาดูงานของผู้แทนจากหน่วยงาน National Institution for Academic Degrees and Quality Enhancement of Higher Education (NIAD-QE) ประเทศญี่ปุ่น
เมนูด่วน
ปิด

อิเล็กทรอนิกส์เมล์

AQA

ค้นหาภายนอก

แฟนเพจ

วิดีทัศน์

รองรับการแสดงผลใน Firefox, Chrome และ Internet Explorer 9 ขึ้นไป