สมศ. ร่วมกับ สกอ. และโครงการ SHARE ของสหภาพยุโรป จัดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ SHARE Symposium การอบรมผู้ประเมินภายนอกโรงเรียนนานาชาติที่ประเมินมาตรฐานร่วมกับองค์กรต่างประเทศ รอบสี่ การอบรมและการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อคัดเลือกเป็นผู้ประเมินภายนอก รอบสี่ การประชุมโครงการส่งเสริมเพื่อสร้างการรับรู้เกี่ยวกับความสำคัญและหลักการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสี่ สมศ. เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหาร AQAN ครั้งที่ 2/2560 และ ASEAN External Quality Assurance Agency Workshop ณ เกาะบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย การประชุมประชาพิจารณ์และรับฟังความคิดเห็น (ร่าง) กรอบมาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ. และกระทรวงที่เกี่ยวข้อง
เมนูด่วน
ปิด

อิเล็กทรอนิกส์เมล์

AQA

ค้นหาภายนอก

แฟนเพจ

วิดีทัศน์

รองรับการแสดงผลใน Firefox, Chrome และ Internet Explorer 9 ขึ้นไป