โครงการส่งเสริมสถานศึกษาเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับความสำคัญและหลักการประกันคุณภาพ สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัตถุประสงค์พิเศษ ประเภทโรงเรียนนานาชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 การประชุมวิพากษ์คู่มือผู้ประเมินภายนอก เพื่อการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ (พ.ศ. 2559-2563) การประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพพ.) ครั้งที่ 11/2560 การศึกษาดูงานแบบบูรณาการกิจกรรมเสริมหลักสูตร  นิสิตหลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา สมศ. เข้าร่วมโครงการ MQA Internship Programme 2017 ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย
เมนูด่วน
ปิด

อิเล็กทรอนิกส์เมล์

AQA

ค้นหาภายนอก

แฟนเพจ

วิดีทัศน์

รองรับการแสดงผลใน Firefox, Chrome และ Internet Explorer 9 ขึ้นไป