โครงการส่งเสริมสถานศึกษาเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับกรอบแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัตถุประสงค์พิเศษ ประเภทโรงเรียนนานาชาติ ครั้งที่ 3/2561 การประชุมคณะอนุกรรมการระบบ QC100 ครั้งที่ 2/2561 การประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพการศึกษาด้านการอาชีวศึกษา (กพศ.) ครั้งที่ 3/2561 การประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพพ.) ครั้งที่ 3/2561 การประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) ครั้งที่ 3/2561 การประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา (กพอ.) ครั้งที่ 3/2561 การประชุมหารือการประสานการดำเนินการร่วมกันระหว่าง สมศ. และสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
เมนูด่วน
ปิด

อิเล็กทรอนิกส์เมล์

AQA

ค้นหาภายนอก

แฟนเพจ

วิดีทัศน์

รองรับการแสดงผลใน Firefox, Chrome และ Internet Explorer 9 ขึ้นไป